Affärsvillkor

Betalning mot faktura

  1. När du har skickat din beställning får du en orderbekräftelse via e-post..
  2. När maskinen är sända från fabriken, kommer du få ett mail med fakturabetalning 8 dagar netto..
  3. När du handlar med fakturan.. är du säker på at mottagande varor innan du måste betala .

För sena betalningar medföra en kostnad på 200SEK + 2% ränta per månad..

Alla maskiner från lantbruksmaskiner.com levereras direkt från vårt huvudlager i Danmark - Maskinfabriken TROFA - där också montage, klargöring och avprovning sker.

Eftersom vi levererar maskinerna från Danmark till dig behöver vi inte debitera 25% moms

Momsregler vid köp av maskiner i Danmark

Det är enkelt och lätt!

När du köper varor från ett momsregistrerat företag i Danmark läggs det inte moms på fakturan eftersom du har angett ditt momsnummer till ett företag. Du måste emellertid själv beräkna moms med 25 procent av fakturavärdet.

Köpmomsen ska du ta med i din försäljningsmoms när du redovisar och betalar moms. Du kan dra ifrån köpmoms i samma omfattning som moms på varor du köper hos ett svenskt företag.

Betalning

Betalning av maskiner på lantbruksmaskiner.com sker på helt normalt sätt med kortbetalning eller faktura...

Betalkort

Du kan använda dessa betalkort:

  • Visa
  • JBC
  • MasterCard
  • MaestroCard

Vi drar inte beloppet på kortet förrän varan är levererad!

Faktura

När du har skickat din beställning får du en orderbekräftelse via e-post..

När maskinen är sända från fabriken, kommer du få ett mail med fakturabetalning 8 dagar netto..

När du handlar med fakturan.. är du säker på at mottagande varor innan du måste betala ..men för sena betalningar medföra en kostnad på 200SEK + 2% ränta per månad..

Leveranstid

Dina varor levereras normalt inom 10 dagar. Transportbolaget kontaktar dig innan ditt gods levereras..

Alla varor levereras av DSV, Nordens största fraktfirma.

Fraktkostnader

Vi skickar din maskin fraktfritt med undantag för öar utan broförbindelse!

Vi skickar varan till den adress du har angett på beställningen.

Om inte annat är överenskommet skickas varan snarast möjligt efter beställningen. Vi strävar efter att du ska få varan inom 9 arbetsdagar.

Du får ett e-postmeddelande om när varan har skickats.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor exklusive svensk moms. (läs om moms
överst på denna sida)

Produktinformation

Alla tekniska specifikationer och illustrationer på lantbruksmaskiner.com är vägledande och TROFA kan inte hållas ansvarliga för eventuella fel i materialet eller i bilderna.

Ägarförhållande

Lantbruksmaskiner.com
är en webbutik som ägs av Maskinfabriken TROFA.

Därför gäller TROFAs leverans- och betalningsvillkor. För att köpa maskiner genom Lantbruksmaskiner.com ska kunden vara momsregistrerad! Lantbruksmaskiner handlar inte med privatpersoner!

Därför räknas alla köp som köp mellan två momsregistrerade affärsföretag.

Genom att godkänna leverans- och betalningsvillkoren på lantbruksmaskiner.com är det TROFAs handelsvillkor som gäller och inte köplagen.

Vi rekommenderar att du läser och förstår vår information och särskilt det avsnitt som behandlar fel och brister och garanti.

Alla varor är TROFAs egendom tills full betalning har erlagts. TROFA kan skjuta upp leveranstiden vid force majeure. Köparen kan inte kräva konkompensation för försenad leverans.

 

1. Giltighet

Dessa leverans- och betalningsvillkor gäller för alla offerter och leveranser från TROFA om inte annat är skriftligen överenskommet.

2. Offert, beställning och bekräftelse

Offert från TROFA blir ogiltig om överensstämmande skriftlig bekräftelse från köparen inte är TROFA tillhanda senast 30 dagar från offertdatum.

3. Produktinformation

Alla tekniska specifikationer och illustrationer i kataloger och på webbplatser är vägledande och TROFA kan inte hållas ansvarig för eventuella fel i detta material.

4. Priser

Priser gäller ex works (från fabrik) och i svenska kronor om annan valuta inte uttryckligen är angiven i beställningen. Priser gäller exklusive moms, men inklusive emballage och baseras på de vid beställningsdatum gällande kurser och priser för material, löner, transportkostnader och avgifter. Vid ändringar av dessa förbehåller sig TROFA rätten att reglera priserna efter aktuella förhållanden fram till leveransdatum.

5. Ägarförbehåll

Det levererade förblir TROFAs egendom tills full betalning har skett.

6. Leverans

Om inte annat uttryckligen är skriftligt överenskommet sker leverans ex works.

Om inte köparen själv hämtar varorna skickas de till av köparen anvisad plats. Leverans sker på TROFAs räkning och risk.

Om inte annat överenskommits sker leverans snarast möjligt efter leveransdatum och med TROFAs normala transportörer.

8. Leveranstid

Om inte annat överenskommits sker leverans snarast möjligt. När leveranstid är överenskommen är leverans upp till 1 vecka före eller efter den stipulerade leveranstiden i alla avseenden att betrakta som leverans i tid.

TROFA kan kräva förlängd leveranstid om köparen kräver ändringar av beställningen, vid force majeure (se punkt 14) eller om arbetet med leveransen måste stoppas eller blir försenat genom offentliga påbud.

Om inte annat uttryckligen är skriftligt överenskommet kan köparen inte kräva vite gentemot TROFA vid sen leverans.

9. Retur- och ångerrätt

Det är enligt köplagen 14 dagars ångerrätt vid köp på internet.

Varor kan endast returneras efter föregående överenskommelse med TROFA. Returvaror ska vara kuranta och emballerade i originalemballage och vara produkter som TROFA normalt lagerhåller.

10. Annullering

Beställningar kan endast annulleras med föregående godkännande av TROFA och med förbehåll för debitering av de kostnader TROFA har pådragit sig, dock minst 10 % av fakturavärdet för den annullerade beställningen. Kundspecificerade beställningar kan inte annulleras.

11. Fel och brister

TROFA förpliktar sig att under en period på 12 månader från fakturadatum avhjälpa eventuella fel och brister hos den levererade varan genom att tillhandahålla reservdelar för reparation eller ny vara, efter TROFAs val.

TROFAs förpliktelse att avhjälpa fel och brister gäller under förutsättning att köparen bevisar att det levererade materialet är defekt, bland annat dokumenterar att materialet har förvarats, installerats, använts och underhållits korrekt. TROFAs förpliktelse till köparen omfattar inte slitdelar, rör och slangar.

Reparationen görs av köparen med de av TROFA levererade reservdelar, om inte TROFA finner det lämpligt att den defekta delen eller eventuellt materialet returneras så att reparationen kan göras hos TROFA eller underleverantör.

TROFAs ansvar omfattar endast leverans av nya reservdelar som är direkt avsedda att avhjälpa felet eller bristen. TROFA är inte ansvarig för alla andra kostnader som kan kopplas till en uppstådd brist – bland annat lönekostnader för reparation, transport, stilleståndskostnader, traktamenten, logi samt kostnader för att blottlägga eller tillgängliggöra defekta delar.

Därutöver påtar sig TROA inget ytterligare ansvar för leveranserna varför köparen inte kan häva köpet, kräva procentuell nedsättning eller ersättning eller helt eller delvis tillbakahålla köpesumman.

12. Reklamation

Reklamation över fel och brister i en leverans ska ske skriftligt och utan onödigt dröjsmål efter att felet eller bristen har eller borde ha konstaterats.

Oavsett anledningen till reklamationen får inga varor returneras utan föregående överenskommelse med TROFA. De av TROFA godkända reklamationerna krediteras endast efter närmare överenskommelse.

Köparen är skyldig att täcka TROFAs kostnader för köparens reklamation över fel och brister i händelse av att reklamationen är ogrundad eller gäller fel och brister som TROFA inte är ansvarig för.

13. Produktansvar

TROFA är endast ansvarig för personskada om det kan bevisas att skadan beror på fel eller försummelse från TROFA eller andra personer som TROFA har ansvaret för.
Ersättningar för personskada kan aldrig överstiga den i dansk rätt aktuella ersättningsnivån.

TROFA är på samma villkor som gäller för personskada ansvarig för skada på fast egendom och lösöre, dock kan ersättningen aldrig överstiga det aktuella maxbeloppet i den av TROFA tecknade produktansvarsförsäkringen.

I den utsträckning som TROFA åläggs produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla TROFA skadeslös i samma omfattning som TROFAs ansvar är begränsat enligt dessa leveransvillkor. Om tredje man framställer krav mot en av parterna om ersättningsansvar enligt denna punkt ska denna part strax underrätta den andra parten härom.

TROFA och köparen är ömsesidigt skyldiga att låta sig åtalas vid den domstol som behandlar ersättningskrav som är rest mot en av dem på grund av en skada som påstås orsakad av leveransen.

TROFA är inte i något avseende ansvarig för indirekta skador och förluster som driftsförlust, tidsförlust, förlorad förtjänst eller andra liknande förluster.

14. Ansvarsfrihet (force majeure)

TROFA är utan ansvar för bristande eller försenat uppfyllande av avtalet på grund av force majeure, krig, uppror, oroligheter, regeringsingripande eller ingrepp av offentliga myndigheter, eldsvåda, strejker, lockout, export- och/eller importförbud, bristande eller bristfälliga leveranser från underleverantörer, brist på arbetskraft, bränsle, drivkraft eller någon annan orsak som ligger utanför TROFAs kontroll och leveransen av det sålda.

Om komplett eller rättidig leverans hindras tillfälligt genom en eller flera av ovan nämnda omständigheter skjuts leveransen upp under den tid som motsvarar denna förhindring. Leverans till den således uppskjutna leveranstiden anses i alla avseenden för rättidig.

15. Tvister och skiljeförfaranden

Alla tvister mellan parterna ska avgöras efter dansk rätt genom inställelse för Retten i Horsens eller genom skiljedom efter TROFAs val.

Väljs skiljedom ska skiljedomsrätten tillsättas med 3 medlemmar som alla utpekas av presidenten för Östre Landsret. En av dessa medlemmar ska uppfylla villkoren för att vara domare, varemot de övriga medlemmarna ska vara sakkunnigt kvalificerade gällande anledningen till tvisten.

Alla priser hos TROFA - på webbadressen www.lantbruksmaskiner.com - visas exklusive moms.

bubble